1. Cel
  Celem niniejszego regulaminu jest stworzenie klasyfikacji systemów licytacyjnych i wistowych oraz ustalenie dopuszczalności ich stosowania na zawodach klasyfikowanych przez PZBS.
 2. Definicje
  Średnia ręka ? ręka w sile 10 punktów (w skali A=4, K=3, D=2, W=1).
  Słaba ręka ? ręka słabsza od średniej.
  Silna ręka ? ręka silniejsza od średniej przynajmniej o wartość króla.
  • Zapowiedź sztuczna:
   • Odzywka, kontra lub rekontra, która przekazuje informacje (na ogół niespodziewane dla graczy) inne niż gotowość gry w zgłoszonym lub ostatnio zgłoszonym mianie (albo informacje dodatkowe).
   • Pas, który przyrzeka siłę większą od określonej.
   • Pas, który przyrzeka lub neguje wartości inne niż w ostatnio zgłoszonym kolorze.
  • Zapowiedź naturalna ? zapowiedź, która nie jest sztuczna.
   • 2? wilkosz, 2? multi ? otwarcie licytacji odzywką 2? lub wejście do licytacji po otwarciu przeciwnika 1? odzywką
   • 2?, które wskazuje słabą rękę w układzie 5-5 z przynajmniej jednym kolorem starszym (wilkosz) lub ze starszym
   • kolorem 6-kartowym (multi). Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się, że 2? wilkosz/multi może dodatkowo
   • zawierać silne warianty. Otwarcie w znaczeniu 5-5 starszy i młodszy (2? Wilkosza bez wariantu na obu kolorach
   • starszych) również jest traktowane jak wilkosz.
 3. Klasyfikacja systemów licytacyjnych
  1. Do klasy systemów zielonych zalicza się:
   • systemy naturalne,
   • systemy typu Wspólny Język,
   • systemu typu Strefa.
  2. System żółty to system, w którym jest spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków:
   • a) zapowiedź pas zgłoszona przez otwierającego pokazuje co najmniej siłę uznaną ogólnie za upoważniającą do
   • otwarcia na wysokości jednego;
   • b) otwarcie licytacji na wysokości jednego może mieć mniejszą siłę niż pas;
   • c) otwarcie licytacji na wysokości jednego może być zgłoszone z siłą poniżej siły średniej ręki o co najmniej wartość króla;
   • d) otwarcie licytacji na wysokości jednego pokazuje przynajmniej 3 karty albo najwyżej 2 karty w jednym określonym kolorze;
   • e) otwarcie licytacji na wysokości jednego pokazuje przynajmniej 3 karty w jednym określonym kolorze albo przynajmniej 3 karty w innym.
   • WYJĄTEK: otwarcie na wysokości jednego w kolor młodszy według systemu Silny Trefl lub Silne Karo.
  3. System niebieski to system, który nie spełnia kryteriów systemu żółtego ani zielonego. W szczególności systemami niebieskimi są systemy typu Silny Trefl i Silne Karo, w których otwarcie 1?/1? wskazuje silną rękę w nieznanym układzie.
  4. Konwencje brązowe (KB).
   • a) Otwarcia odzywkami od 2? do 3? są KB, jeśli mogą być słabe i nie przyrzekają co najmniej 4 kart w określonym kolorze, z zastrzeżeniem wyjątków poniżej.
    • Jeżeli wszystkie słabe warianty danego otwarcia wskazują co najmniej 4 karty w określonym kolorze, to odzywka nie jest KB, niezależnie od znaczeń silnych wariantów.
    • Otwarcia 2? wilkosz i 2? multi nie są KB.
   • b) Sztuczne wejścia w obronie po naturalnym otwarciu kolorem na wysokości jednego są KB, jeśli nie przyrzekają co najmniej 4 kart w określonym kolorze, z zastrzeżeniem wyjątków poniżej.
    • Wejście kolorem przeciwnika wskazujące silną rękę lub pytające o zatrzymanie nie jest KB.
    • Wejścia 2? wilkosz i 2? multi po otwarciu 1? nie są KB.
    • Na potrzeby tego punktu otwarcie 1? z systemu Wspólny Język lub Strefa, a także nieforsujące otwarcie 1? obiecujące kolor 2+, są traktowane jak otwarcia naturalne.
   • c) Otwarcia licytacji na poziomie dwóch i trzech dopuszczające słabe ręce dwukolorowe są KB, jeśli przy stosowaniu ich dopuszczalne jest traktowanie koloru krótszego niż 4-kartowy jako koloru długiego (np. z układem 5-3 traktowanym jako dwukolorowy).
   • d) Kontrolowane lub systemowe blefy są KB.
  5. Szczególne uzgodnienia partnerów stanowią wszystkie zapowiedzi sztuczne z wyjątkiem zapowiedzi opisanych w podstawowych wersjach systemów: Wspólny Język, Nasz System, SAYC. Szczególnymi uzgodnieniami partnerów są na przykład:
   • a) otwarcie 1? wskazujące silną rękę w dowolnym układzie;
   • b) otwarcie 1?, które nie obiecuje przynajmniej 3 kart w kolorze karowym;
   • c) otwarcia 2?, 2?, 2? wskazujące oba kolory starsze;
   • d) otwarcie 1BA, wskazujące na układ inny niż zrównoważony lub na siłę niezawartą w zakresie 11-18 PC;
   • e) odpowiedzi transferowe na otwarcia (w licytacji jednostronnej lub po interwencji);
   • f) kontra bi, antykontra;
   • g) konwencje brązowe (jak zdefiniowano w punkcie 3.4 powyżej).
 4. Stosowanie systemów w zawodach klasyfikowanych przez PZBS
  1. Obaj zawodnicy pary muszą stosować ten sam system licytacyjny.
  2. Wyróżnia się 3 kategorie rozgrywek:
   • a) kategoria 1 – Drużynowe Mistrzostwa Polski;
   • b) kategoria 2 – rozgrywki kadrowe oraz wszystkie zawody par lub teamów rangi Mistrzostw Polski, z wyłączeniem: imprez środowiskowych, Korespondencyjnych MP;
   • c) kategoria 3 – pozostałe zawody.
  3. W zależności od kategorii możliwe jest stosowanie następujących systemów:
   • a) w zawodach kategorii 1 – wszystkich systemów, ale w rozgrywkach drużynowych w jednej drużynie mogą być stosowane najwyżej 3 systemy żółte;
   • b) w zawodach kategorii 2 – systemów zielonych i niebieskich, a także konwencji brązowych;
   • c) w zawodach kategorii 3 – systemów zielonych i niebieskich, bez konwencji brązowych.
  4. Zabrania się stosowania kryptosygnałów. Przez kryptosygnały rozumie się sygnały wistowe, w których przekazywane informacje są ukryte przed rozgrywającym ze względu na użycie klucza dostępnego tylko obrońcom.
  5. Zabrania się stosowania otwarć losowych. Przez otwarcie losowe rozumie się otwarcie, które nie jest dokładnie zdefiniowane i które systemowo może mieć siłę mniejszą o wartość króla od siły średniej ręki.
  6. Jeżeli regulamin rozgrywek drużynowych zezwala na stosowanie systemów żółtych, to drużyna, w której przynajmniej jedna z par stosuje system żółty, musi zająć miejsca w pierwszej kolejności do każdego segmentu meczu.
   Niniejszy punkt nie ma zastosowania, jeśli w obu drużynach rywalizujących w meczu występują pary stosujące systemy żółte.
  7. Stosowanie blefów podlega następującym ograniczeniom:
   • a) nie wolno blefować sztucznymi otwarciami;
   • b) regulamin zawodów może wprowadzić inne ograniczenia w blefowaniu zapowiedziami sztucznymi lub znieść zakaz, o którym mowa w punkcie a;
   • c) zapowiedzi i zagrania blefowe, nieobjęte tymi ograniczeniami, są dozwolone pod warunkiem, że są jednakowo zaskakujące dla partnera, jak dla przeciwników; nie mogą być przedmiotem nieujawnionego uzgodnienia partnerów.
  8. Organizator zawodów ma prawo określić inne zasady zamiast treści punktów 4.2-4.7 powyżej. Zasady muszą być opisane w regulaminie zawodów. Uprawnienie wynikające z niniejszego punktu może być ograniczone regulaminem cyklu rozgrywek, do którego należą dane zawody.
 5. Karty konwencyjne i opisy systemów
  1. W zależności od stosowanego systemu para może być zobowiązana do przedkładania karty konwencyjnej lub opisu systemu.
   • a) Dla par stosujących systemy zielone karty konwencyjne są zalecane, ale nieobowiązkowe, o ile system pary nie zawiera szczególnych uzgodnień partnerów.
   • b) Pary stosujące systemy niebieskie, a także pary stosujące systemy zielone, w których występują szczególne uzgodnienia partnerów, muszą mieć dwa egzemplarze karty konwencyjnej i przedkładać je przeciwnikom przed rozpoczęciem każdej rundy.
   • c) Pary stosujące systemy żółte muszą mieć dwa egzemplarze karty konwencyjnej i przedkładać je przeciwnikom przed rozpoczęciem każdej rundy. W tym przypadku karty konwencyjne muszą być zgodne ze wzorem WBF lub charakteryzować się podobnym poziomem szczegółowości uwzględnionych ustaleń. Dodatkowo pary powinny mieć przy sobie pełny opis systemu. Regulamin zawodów, w których jest dozwolone stosowanie systemów żółtych, może określać obowiązek wcześniejszego przesłania pełnego opisu systemu.
  2. Regulamin zawodów może wprowadzić obowiązek posiadania kart konwencyjnych przez wszystkie pary lub wymusić stosowanie określonego druku karty konwencyjnej, lub wprowadzić dodatkowe wymagania co do sposobu wypełniania kart konwencyjnych. Może przy tym określać sposób postępowania w przypadku braku karty konwencyjnej lub niewłaściwego wypełnienia jej (np. obowiązek stosowania konkretnego systemu).
  3. W karcie konwencyjnej musi znajdować się sekcja z listą nietypowych ustaleń, które mogą wymagać przygotowania obrony.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2018. Jednocześnie uchyla się Politykę Systemową PZBS z 17.12.2002.
  2. Zarząd PZBS może określić organ uprawniony do dokonywania wiążących interpretacji Polityki Systemowej.
   Każda taka interpretacja powinna być opublikowana jako załącznik do niniejszego regulaminu.